Việt Nam tham dự Hội nghị GMS 2018 với 6 giải pháp công nghệ nông nghiệp

Việt Nam tham dự Hội nghị GMS 2018 với 6 giải pháp công nghệ nông nghiệp