Trung Quốc cắt bỏ hỗ trợ giá nông nghiệp

Trung Quốc cắt bỏ hỗ trợ giá nông nghiệp