Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Pháp

Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam – Pháp