Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka

Tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka