Quảng Nam: Phê duyệt 300 tỷ đồng cho dự án Trường Sơn xanh

Quảng Nam: Phê duyệt 300 tỷ đồng cho dự án Trường Sơn xanh