Quảng Nam: Phê duyệt 300 tỷ đồng cho dự án Trường Sơn xanh

Quảng Nam: Phê duyệt 300 tỷ đồng cho dự án Trường Sơn xanh

Dự án Trường Sơn xanh của tỉnh Quảng Nam vừa được phê duyệt với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng và sẽ được triển khai tại các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành trong thời gian 5 năm.

Quảng Nam: Phê duyệt 300 tỷ đồng cho dự án Trường Sơn xanh

Dự án này được triển khai tại Quảng Nam do Tổ chức USAID tài trợ nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu tại khu vực này; đồng thời giúp cải thiện và đa dạng hóa sinh kế cho các cộng đồng địa phương và người dân tộc thiểu số.

Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi áp dụng các phương thức sử dụng đất tiên tiến để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải và tăng khả năng phục hồi để bảo vệ con người, cảnh quang rừng và đa dạng sinh học, đồng thời qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh.

Với dự án này, tỉnh Quảng Nam hy vọng sẽ cải thiện sinh kế cho 20.000 người dân hiện đang sống phụ thuộc vào rừng; cải thiện đa dạng sinh học cho 400.000 ha diện tích rừng tự nhiên; huy động được từ các nguồn lực nhà nước và tư nhân với số tiền ít nhất 20 triệu đô la để phát triển sinh kế bền vững và bảo tồn rừng; đồng thời tránh và/ hoặc loại bỏ mức phát thải khoảng 7 triệu tấn carbon dioxit vào khí quyển.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì cùng các Sở, ban ngành liên quan triển khai lập hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của Chính phủ, nhà tài trợ, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.