Hai năm phấn đấu xây dựng 500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao

Hai năm phấn đấu xây dựng 500 hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao