Giải thể 3.000 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém trên cả nước

Giải thể 3.000 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém trên cả nước