Gần 2.000 doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp trong năm 2017

Gần 2.000 doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp trong năm 2017