Dekalb lần thứ 2 liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

Dekalb lần thứ 2 liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam