Cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam

Cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam

Theo định hướng của Bộ NN&PTNT, trong năm 2019, sẽ tiếp tịc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian đồng thời tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dân và doanh nghiệp.

Cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam

Cụ thể, trước quý III/2019, Bộ tiếp tục rà soát, trình chính phủ bãi bỏ, đơn giản hoá các điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD) không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; công bố đầy đủ các ĐKKD đã được bãi bỏ và đơn giản hoá trong năm 2018.

Song song với đó, Bộ thực hiện đầy đủ nguyên tắc cải cách về quản lý kiểm tra chuyên ngành bao gồm: áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá, phân tích và mức độ tuân thủ của DN và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hoá; chuyển mạnh sang hậu kiểm, chủ yếu thực hiện ở giai đoạn lưu thông hàng hoá tại thị trường; minh bạch về danh mục mặt hàng KTCN kèm mã HS ở cấp độ chi tiết.

Về vấn đề ứng dụng công nghệ, Bộ xác định đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo trong quý I/2019, thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3,4; rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định TTHC trong công văn hướng dẫn, hoàn thành quý I/2019…

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tá quản lý, KTCN và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; công bố công khai đầy đủ trên các trang thông tin điện tử của Bộ về danh mục sản phẩm, hàng hoá KTCN đã cắt giảm;…Yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan cần rà soát, thống nhất giao một đầu mối thực hiện thủ tục KTCN đối với một số sản phẩm, hàng hoá thuộc quyền quản lý của Bộ.