nông nghiệp ứng phó thiên tai

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đề xuất 4 giải pháp ứng phó với thiên tai

Hàng năm, thiên tai ở Việt Nam đã làm thiệt hại nền kinh tế từ 1-1,5% GDP, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của đất nước. Tại Hội nghị với chủ đề “Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp và Tăng cường khả năng chống chịu Nông nghiệp với Biến đổi Khi hậu ở Việt Nam”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất 4 giải pháp để ứng phó với thiên tai, cụ thể:

nông nghiệp ứng phó thiên tai

  • Cần tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai cùng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách có liên quan hiện nay bởi đây là nền tảng cơ bản và quan trọng nhất. Cần thường xuyên tiến hành tổ chức rà soát và đề xuất các phương án mới, tránh chồng chéo, giảm thiểu xung đột về lợi ích ngành, vùng và địa phương.
  • Tập trung phát triển nguồn lực nhân lực có chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin địa không gian, phục vụ công tác quản trị, điều hành, hỗ trợ kỹ thuật…Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ đối với nhóm đối tượng này.
  • Chú trọng những giải pháp tài chính về kế hoạch đầu tư và phát triển các công cụ tài chính, ngoài việc sắp xếp nguồn vốn của nhà nước đầu tư có mực tiêu theo các chương trình, dự án cấp thiết, cần kết hợp lồng ghép những chương trình liên quan; phối hợp, hợp tác quốc tế; sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách và bảo vệ nguồn tài chính bền vững.
  • Nghiên cứu đầy đủ các tác động trực tiếp và những nguy cơ của thiên tai đến nền nông nghiệp. Tùy theo giai đoạn mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu sản xuất, công nghệ bảo quản phù hợp. Bên cạnh xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh, cần có sẵn biện pháp ứng cứu nếu gặp phải thiên tai. Nền nông nghiệp được đánh giá là dễ bị tác động nhất bởi những điều kiện thời tiết khó nắm bắt, do vậy cần từng bước xây dựng nền sản xuất thông minh và có khả năng thích ứng với mọi điều kiện khí hậu, môi trường.