An Giang đào tạo đội ngũ nhân sự nông nghiệp công nghệ cao

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, trong thời gian tới đây sẽ chú trọng phát triển nguồn nhân lực đi vào chiều sâu chất lượng, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng phù hợp vị trí việc làm, cải thiện hiệu quả công tác và kiện toàn lực lượng để kế thừa.

Hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng NNCNC không chỉ phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học hay cơ quan quản lý nhà nước mà lấy nông dân, trang trại và HTX ra để làm mục tiêu trọng tâm. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất qua việc đào tạo nông dân và con em của nông dân đi tham quan các nước có nền nông nghiệp phát triển.

Tiếp theo đó là đào tạo nhân lực phục vụ các cơ quan nhà nước tại các phòng ban, Sở ngành nông nghiệp, huyện thị và trung tâm. Cuối cùng là đào tạo nguồn các chuyên gia đầu ngành nông nghiệp thông qua các học bổng nghiên cứu sinh và thạc sĩ ở nước ngoài.

Trong năm vừa qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã tiến hành đào tạo sau đại học cho 22 cán bộ, công chức, viên chức; 30 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn trong nước đồng thời bồi dưỡng chuyên sâu hơn các lĩnh vực chuyên trách phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển ứng dụng cho ngành.

Bên cạnh đó là các đợt bồi dưỡng, huấn luyện trong nước nhằm nâng cao năng lực và tăng cường các kỹ năng phục vụ công tác khuyến nông. Đã có hơn 21.840 lượt nông dân được tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng thành tựu KHCN và phát triển kỹ năng SX hội nhập thị trường.